Loading...

ข่าวทั้งหมด

โครงการเสวนาหัวข้อ “ว่าที่บัณฑิตเรียนรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน ครั้งที่ 1”

โครงการเสวนา "ว่าที่บัณฑิตเรียนรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน ครั้งที่ 1"

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ในโครงการเชิญวิทยากรมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเตรียมตัวหางาน การทำงาน

และให้ข้อคิดสำหรับเตรียมความพร้อมกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โดยมีวิทยากร 3 ท่านดังนี้

ดร. ธราดล ภิรมย์ชาติ จาก PTTEP
ดร. ชัยพฤกษ์ เกตุเพ็ชร จาก PTT
ดร.แก้วกานต์ วาสนาสุข จาก SCG Chemicals

ทางสาขาวิชาฯ ขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาแบ่งบันประสบการณ์แก่นักศึกษา

รายละเอียด
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ เข้าร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาการเรียนรู้เชิงเหตุผลและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบการปฏิบัติ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ

การเจรจาพูดคุยความร่วมมือเบื้องต้นถึงโอกาสที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน

รายละเอียด
FASHION V TOGETHER THE STUDENT SHOWCASE (FVT) ครั้งที่ 7

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา จัดขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวัน ศุกร์ ที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2561

รายละเอียด

หลักสูตรต่างๆ   " 

.

.

 หลักสูตรสาขาวัสดุศาสตร์

 

 

หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ

กิจกรรมต่างๆ

โครงการแลกเปลี่ยนที่ไต้หวัน
รายละเอียด
Fashion V Together The Student Showcase (FVT) ครั้งที่ 7

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา จัดขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวัน ศุกร์ ที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2561

รายละเอียด
รวมภาพกิจกรรม
รายละเอียด

TRAITS

GLOBAL CONNECTIONS

Thammasat University offers a crossroads of cultures, collaborating with leading worldwide institutions and bringing students of all backgrounds together. 

LEADING THE WAY

Thammasat University is moulding the next generation of leaders, inspiring students to be the best they can be – innovative, ethical and always serving society.

EVOLVED ACADEMICS

From using the latest in-class tech to sending students into the field for hands-on learning, Thammasat University’s teaching practices ensure 100% engagement.

CREATING A BETTER WORLD

We’re always asking how we can make the world a better place, and are currently on track to be the first university in the world completely powered by renewable energy.